Het wegduiken van Andreas Stein

5 juni 2020 Uit Door Eelze60

Head of Unit Civil Justice JUST.A.1 Directoraat Generaal Justitie van de EC.

Nu Jourová geen Europees Commissaris meer is van Justitie en opgevolgd is door Didier Reynders, dacht ik op betere kansen tegen Tsjechië bij een eventuele inbreukprocedure, een Tsjechische zal haar eigen land niet snel het leven zuur maken.
Dus naar een Belg met mijn verhaal.
Helaas stuurde Reynders het stuk door naar Andreas Stein ter beantwoording. Met de heer Stein had ik al eerder ervaring toen ik vroeg om een inbreukprocedure. De heer Stein is een meester in het spelen van woordspelletjes en wegduiken voor verantwoordelijkheid.

De eerste contacten stammen uit 2014/2015.
Ik vroeg om een inbreukprocedure te starten bij het Europees Hof van Justitie tegen Tsjechië wegens niet nakomen Europese regelgeving.
De EC heeft deze bevoegdheid.

De antwoorden waren ontwijkend, er was volgens de motivatie in de Tsjechische beslissingen naar mijn inkomen gekeken, en dat is voldoende volgens de heer Stein.
Dat is absoluut onvoldoende want het Haags Protocol uit 2007 stelt dat het toe te passen recht een grondslag voor berekening moet hebben.
In de toelichting bij het protocol wordt dit nog verder uitgewerkt.
Zie ook berekening verplicht. (ik wist dit al langer, de regels zijn duidelijk maar men probeert je als leek te overbluffen dus naar aanleiding van al het wegduiken dit maar eens op mail laten zetten)
Dus de heer Stein eens gewezen op het Haags Protocol, de toelichting op het Protocol etc. en na meerdere brieven gevraagd om, of mij de berekening te leveren, of een inbreukprocedure in te stellen.

Antwoord: een gedetailleerde berekening is niet verplicht.

Helemaal correct.
Maar dat vroeg ik ook niet. Ik vroeg “een” berekening.
Dus vraag herhaald en aangevuld met “een” berekening.

Antwoord: niet de competentie van de EC om een berekening te vragen, want geen EU-verdrag.

Onzin.
Het klopt dat het Haags Protocol uit 2007 geen EU verdrag is. Maar in de Europese Alimentatie Verordening (4/2009/EU) is dit verdrag opgenomen, waarmee het feitelijk een verdrag is welke verplicht is om toe te passen door elke lidstaat.
Dus de verplichting tot toepassing van het Haags Protocol is wel degelijk een EU-verplichting.

Maar wegduiken is gemakkelijker.
Uiteindelijk wordt mij te kennen gegeven dat niet meer geantwoord gaat worden.

Deze Andreas Stein werd dus nu ingeschakeld door de heer Reynders om mijn verzoek te beantwoorden.
U raadt het al.

Volgens de heer Stein is het aan de lidstaten hoe ze de alimentatie berekenen. Er wordt op grond van het Haags Protocol geen mathematische berekening gevraagd.
Let op de formulering :

In punt 183 van het toelichtend verslag over het protocol van 2007, dat is gepubliceerd door de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, staat immers duidelijk dat:
“[…] rekening houden met de behoeften en middelen niet noodzakelijkerwijs een beoordelingsbevoegdheid voor de autoriteit in het onderhavig geval met zich meebrengt, maar dat dit indirect gebaseerd kan zijn op de manier waarop het uit het toepasselijk recht voortvloeiend onderhoud wordt berekend […]”. Daaruit volgt dat het in artikel 14 van het protocol genoemde rekening houden met “de behoeften van de schuldeiser en de middelen van de schuldenaar” een beoordelingsbevoegdheid van de rechter kan inhouden,
maar dat er geen verplichting bestaat om een strikte mathematische berekening toe te passen. Er is dus geen bepaling die de rechter in de lidstaten verplicht om bij de berekening van de onderhoudsverplichting een strikte formule toe te passen.

Het wegduiken is dus weer identiek aan voorheen.
Er staat geen leugen in zijn verhaal, maar het is niet compleet.
Een berekening is verplicht, zie ook citaat “….wordt berekend…” dit wordt niet ontkend maar ook niet op ingegaan. Dat daarvoor geen strikte mathematische formule voor bestaat is feitelijk een zwakte in de regelgeving, het zou e.e.a. (inter)nationaal een stuk eenvoudiger maken, tremanormen (Nederland), Düsseldorfer Tabelle (Duitsland) geeft aanknopingspunten, het kan immers niet zijn dat een rechter in Groningen de alimentatie maar naar een ander inzicht gaat vaststellen dan een rechter in Maastricht. Dat kan inderdaad niet. Maar een rechter in Ostrava kan en mag het wel heel anders doen (en doet dat ook) dan een rechter in Praag (beiden Tsjechië) omdat er in Tsjechië een totale willekeur heerst bij het vaststellen van alimentatie.
Niet voor niks staat in het door de heer Stein aangehaald Haags Protocol dat het toe te passen recht een grondslag voor berekening moet hebben. In de originele Engelse uitgave “base for calculation”. Er is duidelijk voorzien in de verdragstekst dat het geen willekeur mag zijn.

Citaat:
Dat betekent dat de Commissie bij het toezicht op de uitvoering van het protocol niet bevoegd is om de rechter in de lidstaat, in uw geval Tsjechië, te verzoeken een dergelijke berekening te verstrekken.

Inderdaad niet een dergelijke strikte mathematische berekening, maar wel een berekening. Die is heel duidelijk verplicht.

Citaat:
Beide bovengenoemde kwesties, dat wil zeggen de concrete berekening van de
onderhoudsverplichting en het vermelden van die berekening in de motivering van de gerechtelijke beslissing, vallen buiten de reikwijdte van het EU-recht en daarom buiten de bevoegdheid van de Commissie om toezicht te houden op de lidstaten en handhavend op te treden.

Onzin! De EU stelt een verordening op, 4/2009/EU waarin voor een deel terug gevallen wordt op een niet-EU protocol, welke wel bindend is voor alle EU lidstaten aangesloten bij de verordening. En zoals in een eerder blog vermeld is een berekening verplicht, waarbij het vanzelfsprekend is dat deze berekening beschikbaar is voor partijen in het proces, hoe moet je anders inhoudelijk verweer voeren op de beslissing als je niet weet hoe de hoogte van de alimentatie tot stand gekomen is? Toezicht op naleving van 4/2009/EU, een EU verdrag, is een taak van de EC en daaronder valt ook toezicht op naleving van externe zaken waarnaar verwezen wordt. Daar kan geen enkele discussie over zijn.
Hier kan en moet men handhavend optreden.

Maar wegduiken voor verantwoordelijkheden is natuurlijk veel eenvoudiger.

Hele brief hier.

En nog maar eens naar de heer Reynders schrijven dat de heer Stein een ambtenaar is van het type met de ruggengraat van een naaktslak. Wegduikend voor elke vorm van verantwoordelijkheid. Want stel hij heeft wel gelijk…dan moet hij toch minstens constateren dat er hiaten in de regelgeving zijn die leiden tot rechterlijke vrijheid en willekeur? Dus met een advies komen naar de EC om gaten te dichten.

En voor alle duidelijkheid nog een stukje uit het toelichtend verslag bij het Haags Protocol uit 2007 (ook wel Bonomi Report) waaruit de heer Stein citeert:

183 Er moet op worden gewezen dat het rekening houden
met de behoeften en middelen niet noodzakelijkerwijs een
beoordelingsbevoegdheid voor de autoriteit in het
onderhavig geval met zich meebrengt, maar dat dit
indirect gebaseerd kan zijn op de manier waarop het uit
het toepasselijk recht voortvloeiend onderhoud wordt
berekend, bijvoorbeeld door het aan de schuldeiser
verschuldigde onderhoudsbedrag te bepalen aan de hand
van tabellen die flexibel genoeg zijn om rekening te
houden met de behoeften en middelen van de partijen. Dit
punt is belangrijk als het gaat om administratieve stelsels
die eveneens berusten op de behoeften van de schuldeiser
en de middelen van de schuldenaar, ofschoon dan, in
vergelijking met gerechtelijke stelsels, op een meer
abstracte manier rekening wordt gehouden met dergelijke
factoren.

Hier staat iets meer over die beoordelingsbevoegdheid.
Dit is het hele punt, waarbij m.n. verwezen wordt naar tabellen als afgeleide vorm van een berekening en dat vooral in “administratieve stelsels die minder met behoeften en middelen rekening houden dan gerechtelijke stelsels”.
Die context is door de heer Stein ook maar even weggelaten. Wel relevant.
Ik zit in een gerechtelijke procedure. Dus wat meer aandacht voor behoeften en middelen is op zijn plaats. Overigens van een tabel is ook geen sprake. Berekening met enkele details (zoals inkomen en lasten waarmee rekening gehouden is) graag!

Wordt vervolgd.