EU in strijd met de EU

18 september 2022 Uit Door Eelze60

SCHULDIG ZONDER RECHT OP VERDEDIGING, HET MAG NIET MAAR OOK WEL VAN DE EU.

Uit publicaties van de EU blijkt dat de EU handelt in strijd met eigen verdragen, men publiceert dit zelfs openlijk op de eigen websites van de EU.

Is er dan niemand van die ambtenaren die opstaat ? Is er dan geen enkele Europarlementariër die eens achter zijn oren krabt en in actie komt in plaats van de dagvergoeding op te strijken voor slapende aanwezigheid ?

Want slapen doet men !

Wat schrijft men op e-justice.europe.eu over Tsjechië ? (andere landen heb ik niet gecontroleerd, mogelijk staan daar gelijksoortige teksten )

Kan ik zonder proces worden veroordeeld en een straf opgelegd krijgen?

In minder ernstige zaken kan de rechter u een strafrechtelijk bevel doen toekomen met daarin een beslissing over uw schuld en straf, zonder de zaak ter terechtzitting te behandelen.

In dit strafrechtelijke bevel kan het volgende aan u worden opgelegd:
een voorwaardelijke gevangenisstraf of huisarrest van één jaar,
een taakstraf,
een verbod op bepaalde activiteiten gedurende vijf jaar, 
een geldstraf, 
een verbod ergens te verblijven van ten hoogste vijf jaar, 
uitzetting voor ten hoogste vijf jaar, 
of een soortgelijke straf. 

Indien u niet binnen acht dagen na ontvangst bezwaar indient tegen het bevel, wordt het van kracht en uitvoerbaar. Indien u uw bezwaar binnen de termijn indient of het strafrechtelijke bevel niet kan worden afgeleverd, vindt er een proces plaats. 

Zie deze link : https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-CZ-maximizeMS-nl.do?clang=nl&idSubpage=2

Wat schrijft men echter in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ? Een verdrag welke geldt binnen de EU !

Artikel 6 van het EVRM lid 1 en 3 :

1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische 9samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.

3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
(a) onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
(b) te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
(c) zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
(d) de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;
(e) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.

Ook het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie kent vergelijkbare artikelen:

Artikel 47

Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.

Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.

Artikel 48

Vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging

1.   Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

2.   Aan eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt de eerbiediging van de rechten van de verdediging gegarandeerd.

Samengevat : De EU publiceert op door hun beheerde websites, dat lidstaten zich niet aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie houden !

En dat is schijnbaar goed zo……