Kun je schrijven zonder te kunnen lezen?

28 april 2023 Uit Door Eelze60
Lady of Justice by Dutch Flower

Soms ben je slordig. Kwam ook omdat er geen vertaling bij zat. Besluit lagere rechtbank dat strafzaak gestopt was omdat er een vergelijkbare zaak tegen mij loopt en je niet 2x voor hetzelfde misdrijf veroordeeld kunt worden. Klonk logisch, 3e strafzaak was net gestart dus die was afgeblazen.
Kopie gemaakt, besluit teruggestuurd wegens ontbrekende vertaling. (verplicht binnen de EU)
Bij archiveren in cloud ontdekte ik dat het wat anders in elkaar zat. Er werd gerefereerd aan een uitspraak van het Hof van Beroep, de Stadsrechtbank, Mestky Soud, in Praag. Een uitspraak die ik helemaal niet ontvangen had! Bovendien ging het over de 2e strafzaak in plaats van de 3e.
Dus naar de rechtbank schrijven en die uitspraak opvragen.
Maand verder, niks ontvangen, nog maar eens een herinnering schrijven. Sturen ze een uitspraak, maar niet de gevraagde. Dus nog maar eens weer schrijven, herinnering, uiteindelijk komt het gevraagde besluit.

Beroep verloren.
Niet verrassend want winnen kost de Tsjechische staat miljoenen. Niet dat ik dan zoveel schadevergoeding ga krijgen, maar als ik win en er daarmee jurisprudentie is dat volgens EU recht er een alimentatieberekening moet zijn, dat de alimentatie niet willekeurig vastgesteld mag worden, op dat moment kunnen tienduizenden Tsjechen naar de rechtbank met een claim. Door de willekeurige vaststelling van alimentatie, de praktijk in Tsjechië, is er altijd een van de partijen benadeeld.

Beroep verloren dus.
Vertaling ontbreekt, direct maar aangevraagd, maar wat ik er met Google van snap is dat mijn argument dat de rechter niet bevoegd is, niet correct is, want art. 4 van de strafwet is van toepassing.
Hetgeen ik niet zal ontkennen, maar de strafwet kent meer artikelen, maar daarmee komen we dus op de titel van dit blog: kun je schrijven zonder te kunnen lezen? Immers ik ontvang een geschreven besluit, maar volgens de wet is de inhoud (weer eens) fout. En dat hadden de rechters ook zelf kunnen lezen.

Wat meer in detail.
Strafzaak 2 gaat over een deel van de periode dat ik weer in Nederland woon. In Nederland is het niet-betalen van alimentatie niet strafbaar. Of je dat nu niet kunt of wilt betalen doet niet eens ter zake, in principe is de alimentatie volgens Nederlandse tremanormen berekend altijd te betalen, dus is het vaak zelfs onwil.
In mijn geval is het geen eens onwil. Terug gevlucht naar Nederland, geen recht op WW, geen werk, dus bijstand. Volgens Tsjechische rechters kun je uit bijstand nog steeds ruim 300 Euro alimentatie betalen, niet dus, hieraan niet voldoen is daarmee wel opzettelijk en strafbaar volgens Tsjechische rechters. Eh…nee.
De regels zijn anders.
Ten eerste is er in de EU het Handvest Grondrechten van de EU geldig. Een van de Grondrechten is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel: je bent alleen strafbaar als het gepleegde ook strafbaar is op de plaats en tijd van misdrijf.

Uit het Handvest Grondrechten van de EU:
Artikel 49
Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen
1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit naar
nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde van het handelen of nalaten. Evenmin mag een
zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van
toepassing was. Indien de wet na het begaan van het strafbare feit in een lichtere straf voorziet, is die
van toepassing


Komt op hetzelfde neer, iets ingewikkelder geformuleerd.
Een vergelijkbare tekst is te vinden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar ook elk EU land hoort een dergelijke tekst opgenomen te hebben in zijn wetten, dit soort zaken is een voorwaarde voor toetreding tot de EU.

Dus ook in de Tsjechische?
Ja. In de “Criminal Code of the Czech Republic”.
Deze is in het Engels te vinden op internet, hetgeen het een stuk leesbaarder maakt dan de Tsjechische versie. Alhoewel…het is een uitgebreid stuk tekst, met daarin ook genoemd uitzonderingen zoals ook internationaal recht dat toestaat.

Citaat:

Division 3
Local Applicability
Section 4 Principle of Territoriality
(1) The criminality of an act committed in the territory of the Czech Republic shall be assessed pursuant to the law of the Czech Republic.
(2) A criminal offence shall be considered as committed in the territory of the Czech Republic
a) if an offender committed the act here, either entirely or in part, even though the violation or endangering of an interest protected by the criminal law occurred or was supposed to occur, either entirely or in part abroad, or
b) if an offender violated or endangered an interest protected by criminal law or if such a consequence was supposed to occur, even partially, within the territory, even though the act was committed abroad.
(3) Participation is committed in the territory of the Czech Republic,
a) the act of the offender has been committed within its territory; which is determined analogically according to Sub-section (2), or
b) if the accomplice of the act committed abroad partially acted within its territory.
(4) If the accomplice acted in the territory of the Czech Republic, the law of the Czech Republic shall apply to the participation, regardless of whether the act of the offender is criminal abroad.

Section 7 Principle of Protection and Principle of Universality
(1) The law of the Czech Republic shall apply to assessment of criminality of Torture and other cruel and inhumane treatment (Section 149), Forgery and alteration of money (Section 233), Uttering forged and altered money (Section 235), Manufacture and possession of forgery equipment (Section 236), Unauthorised production of money (Section 237), Subversion of the Republic (Section 310), Terrorist attack (Section 311), Terror (Section 312), Sabotage (Section 314), Espionage (Section 316), Violence against public authority (Section 323), Violence against a public official (Section 325), Forgery and alteration of public documents (Section 348), Participation in organised criminal group pursuant to Section 361 (2) and (3), Genocide (Section 400), Attack against humanity (Section 401), Apartheid
and discrimination against groups of people (Section 402), Preparation of offensive war
(Section 406), Use of prohibited means and methods of combat (Section 411), War cruelty
(Section 412), Persecution of population (Section 413), Pillage in the area of military operations (Section 414), Abuse of internationally and state recognised symbols (Section 415), Abuse of flag and armistice (Section 416) and Harming a conciliator (Section 417), even when such a criminal offence was committed abroad by a foreign national or a person with no nationality, who has not been granted permanent residence in the territory of the Czech Republic.
(2) The law of the Czech Republic shall also apply to assessment of criminality of an act committed abroad against a Czech national or a person without a nationality, who has been granted permanent residence in the territory of the Czech Republic, if the act is criminal in the place of its commission, or if the place of its commission is not subject to any criminal jurisdiction.


Volgens het ontvangen besluit is de Tsjechische rechter bevoegd op grond van bovengenoemde onder “section 4”. Het door de strafwet beschermde belang bevindt zich in Tsjechië. Het beschermde belang zijn in dit geval mijn kinderen die recht op alimentatie hebben. Weliswaar in onmogelijke hoogte zoals hierboven en ook in eerdere blogs al uitgelegd.

Uit de uitspraak (via Google translate):

Allereerst acht het hof het nodig om de vraag naar de lokale bevoegdheid van de rechtbank te verduidelijken. De rechtbank van beroep oordeelde dat de lokale jurisdictie van de Tsjechische rechtbanken in de zaak is gegeven, evenals de jurisdictie Tsjechisch strafrecht. Het territorialiteitsbeginsel, verankerd in § 4 van de Code, volgens welke een strafbaar feit wordt geacht te zijn gepleegd op het grondgebied van de Tsjechische Republiek, indien de dader heeft geheel of gedeeltelijk een daad gepleegd op het grondgebied van de Tsjechische Republiek, zelfs als de overtreding of een bedreiging van een door het strafrecht beschermd belang zich geheel of gedeeltelijk heeft voorgedaan of had moeten voordoen in het buitenland, of als hij een door het strafrecht beschermd belang op het grondgebied van de Tsjechische Republiek heeft geschonden of bedreigd de wet of als een dergelijk gevolg zich hier althans gedeeltelijk zou voordoen, zelfs als hij de daad in het buitenland heeft begaan. Uit het bovenstaande volgt dat de reikwijdte van het Tsjechische strafrecht van toepassing is op het gehele grondgebied van de staat, en ongeacht de persoon van de dader, zijn nationaliteit of staatloze en ook ongeacht de plaats van zijn vaste of tijdelijke verblijfplaats. Als de verdachte nog in de zaak zit gehoord door de arrondissementsrechtbank voor Praag 5, sp. stempel 19 T 136/2019, vervolgd wegens misdrijf verwaarlozing van verplicht onderhoud volgens § 196 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht van de Code, hoewel hij niet aanwezig was op het grondgebied van de Tsjechische Republiek en hij dit misdrijf in het buitenland had moeten plegen, maar de gevolgen deden zich voor in zijn woonplaats kinderen voor wie hij een onderhoudsplicht had en die in Tsjechië waren, ligt het voor de hand om zaken te bespreken de rechtbanken van de Tsjechische Republiek zijn bevoegd, met name de districtsrechtbank voor Praag 5, en er zullen hoorzittingen plaatsvinden uitgevoerd volgens de Tsjechische wet.

En daar gaat het dus fout.
Het door de strafwet beschermd belang bevindt zich in Tsjechië.
Maar wat is de definitie volgens de strafwet van beschermd belang?
Dat staat in sectie 7 van de Criminal Code. The Principle of Protection. En daar staat geen alimentatie bij genoemd, dit gaat vooral om misdrijven tegen de staat, valsemunterij, spionage, terrorisme etc. Zie hierboven. Zoals gesteld, dat hadden de rechters ook zelf kunnen lezen.
Kortom, uitspraak in beroep fout.


Met een blinddoek voor is het natuurlijk ook slecht wettekst lezen.

Dit was slechts een deel van de afwijzing. Ik mis bijvoorbeeld nog iets over volgens EU recht verplichte prejudiciële vragen, later meer als de hele uitspraak vertaald ontvangen is.
Duidelijk mag zijn dat een Grondwettelijke klacht gaat volgen over dit besluit in beroep.