Samenvatting proces één.

25 september 2021 Uit Door Eelze60

Elke uitspraak bevat aantoonbare fouten

Om het overzicht te houden hier de lijn van “proces één”, van civiel tot strafrechtelijk eindigend met de oproep me uiterlijk 4 oktober bij de gevangenis te melden.

2008 ging mijn werkgever failliet, inkomen daalde bijna met de helft, bij ongeveer gelijkblijvende lasten, tijd om de alimentatie te herzien. Voorheen was mijn draagkracht (inkomen min lasten) ca. 800 Euro, bij een inkomstendaling van meer dan 1000 Euro blijft er geen draagkracht over, alimentatie was dus niet op te brengen.

Voor degenen die zich afvragen waarom het civielrechtelijke zich in Tsjechië afspeelt: het Europees Alimentatieverdrag geeft 2 keuzes, Tsjechië of Tsjechië in mijn geval.

CIVIELRECHTELIJK.


Rechtbank Praag 5.
Na 6 of 7 zittingen het besluit. Voor periode van werkloosheid (2008-2010) werd de alimentatie zonder enige vorm van verplichte berekening (Haags Protocol 2007) verlaagd naar 200 Euro per maand.
Voor periode na mijn werkloosheid werd zonder enige vorm van berekening de alimentatie verhoogd tot het oorspronkelijke bedrag want ik had bezit uit de boedelverdeling ontvangen…..
We waren gescheiden in Nederland, dit is feitelijk een niet-erkenning van een Nederlandse gerechtelijke uitspraak door een andere EU-lidstaat.

Stadsrechtbank Praag.
Beroep, ook in Tsjechië mogen volgens jurisprudentie gevonden door mijn advocate boedelbestanddelen niet gebruikt worden voor alimentatie. Eitje dus? Nee, de ramp werd compleet.
Met de motivatie “in 2013 verdiende ik nog minder dan in 2008 ten tijde van werkloosheid, en daarom ziet de rechtbank geen reden om de alimentatie te verlagen” dien ik ten tijde van werkloosheid de volle alimentatie te betalen. Hoe dan?
Ik vroeg herziening aan i.v.m. werkloosheid en inkomstendaling in 2008, wat ik verdien in 2013 is daarvoor niet relevant.
En uiteraard zonder berekening.
Voor na mijn werkloosheid werd de alimentatie, ook zonder berekening, verlaagd. 320 Euro. Op grens van wat mogelijk was, bezoekrecht aan de kinderen werd daardoor onmogelijk gemaakt wegens ontbrekende financiële middelen.

Constitutioneel Hof Brno.
Een grondwettelijke klacht wegens schenden recht op eerlijk proces, o.a. de willekeur want geen berekening.
Volgens de oude heren daar was alles goed gedaan, en had de Rechtbank in Praag 5 prima werk geleverd en de Stadsrechtbank had alleen de alimentatie aangepast aan een iets gestegen inkomen in 2012. (60 Euro per maand meer)
In tabel vorm:Dus omdat ik in 2012 een kleine loonstijging had, krijg je deze wijziging? Omdat ik 60 Euro per maand meer verdiende daalt de alimentatie van 520 naar 320 Euro voor 2011 en volgende jaren. Klinkt logisch. Om maar niet te spreken over de stijging van 200 naar 520 Euro voor de periode 2008-2010. Geen idee wat een kleine loonstijging in 2012 daarmee van doen heeft.

Daarmee civiel uitgeprocedeerd.DEURWAARDER.

In een poging geld binnen te harken schakelde ex een deurwaarder in, deze brengt iets van 15.000 Euro (!) aan kosten in rekening en ik heb opeens loonbeslag.
Beslagvrije voet 360 Euro, huur 260 Euro, reiskosten woon-werk 200 Euro, levenskosten voor 1 persoon volgens norm 140 Euro en dan zou ik nog 320 Euro alimentatie moeten ophoesten?
Ja dat moet. Verbaas u hierover in het strafrechtelijke deel.

STRAFRECHT

Rechtbank Prerov.
Post. Veroordeeld tot 9 maand voorwaardelijk voor het opzettelijk verzaken van de alimentatieplicht gedurende 2008-2010.
Yep, per post, geen proces, geen verdediging.

Rechtbank Prerov.
Beroep. Dezelfde rechter, daar zei ik wat van, maar advocate zei “dat is normaal”.
In Proces Twee idem, daar zelf de rechter gewraakt maar dat werd afgewezen.
Dit beroep was behoorlijk uitvoerig, 4 zittingen (hetgeen de ernst van het ten laste gelegde ook wel vereisde), gedurende het proces de aanklacht uitgebreid naar ook de periode 2012-2013 toen een deurwaarder actief was en ik geen alimentatie kon betalen….
In deze zitting veel prejudiciële vragen opgeworpen over hoe EU recht te interpreteren. Deze vragen dienen in de laatste “normale” beroepsmogelijkheid verplicht gesteld te worden aan het Europees Hof van Justitie, in deze fase niet maar het zou wel verstandig zijn geweest.
Vragen over:
– bevoegdheid rechtbank, ik woonde in Nederland en hield me in Nederland niet aan een Nederlandse gerechtelijke beschikking, hetgeen in Nederland niet strafbaar is. Op grond van het territorialiteitsprincipe zoals vastgelegd in o.a. het handvest op de grondrechten van de EU zou een Tsjechische rechtbank volgens de mening van velen niet bevoegd zijn.
– ontbrekende berekeningen, zijn verplicht, ik wil me kunnen verweren tegen de aanklacht “opzettelijk” niet betalen van alimentatie, mijns inziens zitten er dan fouten in de berekeningen
Maar ook over bijv.:
– ik heb de hypotheek doorbetaald om gedwongen verkoop woning te voorkomen, kan dit gezien worden als plaatsvervangende alimentatie? (je kunt geld maar 1x uitgeven)
– door de hypotheek te betalen heeft ex uiteindelijk uit de boedelverdeling aanzienlijk meer gekregen dan bij gedwongen verkoop woning, dusdanig veel dat dit zelfs de alimentatie overstijgt. Moet hier rekening mee worden gehouden
– de deurwaarder, justitieel handelen leidt tot de onmogelijkheid alimentatie te betalen, mag dit de alimentatieplichtige ten laste worden gelegd?
Etc.
Alle vragen werden geweigerd, wel werd uitvoerig ingegaan op het territorialiteitsprincipe, volgens Tsjechische wet is de rechter bevoegd….waar ik me beroep op EU recht wordt dit terzijde geschoven op grond van Tsjechisch recht.

Uiteindelijk vindt de rechter in stukken dat ik geld uit de boedelverdeling heb gekregen dus had ik kunnen betalen.
12 maand voorwaardelijk.
Civiel rechtelijk correct handelen (zie eerder) wordt bestraft. Tevens dus weer het niet erkennen van een Nederlandse gerechtelijke beschikking. Ook hier was een prejudiciële vraag over opgeworpen.

Gerechtshof Olomouc.

In hoger beroep. Laatste normale rechtsgang dus in deze fase zijn de prejudiciële vragen verplicht.
Niet in Tsjechië.
Worden geweigerd.
Over de ontbrekende berekeningen:
Niet nodig, want het oorspronkelijke besluit is een Nederlands besluit dus de rechters in NL zullen dit wel goed gedaan hebben en rekening hebben gehouden met de daadwerkelijke lasten.
Ja. Klopt.
Alleen men gaat nu even voorbij aan de inkomstendaling als gevolg van werkloosheid in 2008.
Het schetst geen verbazing dat de eis 12 maand voorwaardelijk blijft staan.

Hooggerechtshof Brno.

Cassatie.
Alles is goed gedaan. Prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie over correcte toepassing van EU recht mogen geweigerd worden want Tsjechisch recht. Men is bevoegd want Tsjechisch recht.
Lagere rechtbanken hebben correct gehandeld.
Over de ontbrekende berekening: in wet staat dat alimentatie bepaald wordt op grond van “capaciteiten, mogelijkheden en vermogensomstandigheden” en daarmee wordt voldaan aan EU recht….dat men rekening houdt met “capaciteiten, mogelijkheden en vermogensomstandigheden” blijkt vervolgens nergens uit.Constitutioneel Hof Brno.

Grondwettelijke klacht.
Niet gegrond verklaard.
Want “Met het oog op het territorialiteitsprincipe (§ 4 van het Wetboek van Strafrecht)lijdt het geen twijfel dat op het te beoordelen feit de Tsjechische rechtsorde en de bevoegdheid van de Tsjechische rechtsbanken van toepassing zijn.”
Lijdt geen twijfel….sterke argumentatie ook. Nergens wordt verwezen naar EU recht waar ik me op beroep, slechts naar Tsjechisch recht.
Over ontbrekende berekeningen geen woord.

Rechtbank Prerov.
De 12 maand voorwaardelijk werden 12 maanden onvoorwaardelijk.
Rechter weigert in te gaan op de ontbrekende bevoegdheid.
Rechter weigert berekeningen (zodat ik me inhoudelijk kan verweren) te overleggen.

Gerechtshof Olomouc.
De absolute top van geslepenheid.
Buiten mijn aanwezigheid, dus zonder recht op advocaat, zonder recht op verdediging, in beroep veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf.
En daar is dus geen beroep tegen mogelijk en de straf is uitvoerbaar.
4 oktober a.s., uiterlijk, dien ik me te melden bij de gevangenis voor het ondergaan van 12 maand gevangenisstraf.


Bovenstaande is beknopt, het uitgebreide verhaal zou een boekwerk omslaan, bijv. weggelaten dat ik een toegewezen advocate kreeg waarmee ik niet kon communiceren….die geen specialiste was op dit vakgebied van overlap van civiel recht en europees strafrecht.
En soms is het gewoon om te lachen. In het strafproces voerde ik aan dat ik o.a die 200 Euro reiskosten heb om naar het werk te gaan, reactie rechter “meer mensen moeten naar het werk”……alsof je daarmee die kosten dus niet hebt.

In basis zijn er 2 problemen:
1. Alimentatie is willekeur, er wordt in Tsjechië niks berekend. Inhoudelijk kun je je dus ook nooit verdedigen, normaal gesproken kun je argumenteren over inkomen, lasten als daar fouten in zitten, nu is er een getal en waar dat uit de lucht is komen vallen mag Joost weten.
2. Bevoegdheid van de rechtbank. Hun argumentatie is dat het beschermd belang zich in Tsjechië bevindt, klopt, maar de Tsjechische strafwet verstaat onder beschermd belang zaken als kinderporno, terrorisme etc. Dit sluit ook aan bij internationaal recht, maar alimentatie staat niet in dat rijtje genoemd.
En dan nog weigeren hierover prejudiciële vragen te stellen over de correcte toepassing hiervan van EU recht….ik woonde in NL, hield me in NL niet aan Nederlandse gerechtelijke beschikking…..dat afdoen onder nationaal Tsjechisch recht….. Overigens bestaat hierover bij het Europees Hof van Justitie geen jurisprudentie waar men eventueel naar had kunnen verwijzen. Dus deze opgeworpen vraag over bevoegdheid had naar het EhvJ gemoeten!