Strafzaak : in beroep (1)

10 augustus 2019 Uit Door Eelze60

Inmiddels was ik terug verhuisd naar Nederland ( zie https://eelze.nl/2019/07/16/totale-paniek/ ) waar het op meer dan 55-jarige leeftijd niet meeviel om aan het werk te komen. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bestaat niet. Althans niet op papier. Zelfs inschrijven voor gewoon eenvoudig productiewerk bij een uitzendbureau lukte niet eens…..Kan ik me iets bij voorstellen met een CV met “productiemanager, projectleider etc. ” , maar ik wou aan het werk, de bijstand uit. Dat lukte pas veel later.
Maar dat ik in de bijstand zat is van belang voor het proces in hoger beroep en hoe zich dat afspeelde. Immers ik had nu niet de middelen om een advocaat te betalen of om even 1200km te reizen naar een rechtbank, waarbij, naar later bleek, de rechter maar liefst 4 zittingen nodig had om dit beroep af te handelen! De ernstige misdaad die me ten laste was gelegd luidde “het opzettelijk niet betalen van alimentatie”.
Een zwaar vergrijp, ik heb geen ervaring met Nederlands strafrecht, maar ik schat in dat een moordzaak in 1 of 2 zittingen wel afgehandeld is….

De advocaat.
Mij ontbraken dus de middelen om zelf in een advocaat te voorzien, volgens Tsjechisch recht kun je je dan wenden naar een advocaat van keuze die dan de zaak dient te nemen voor een fooi. Uiteraard heeft dus niemand tijd om de zaak te nemen, de weigergrond is juridisch correct “geen tijd om de zaak te nemen”.
Vervolgens krijg je dus een advocaat toegewezen. De volgende die volgens de alfabetische lijst aan de beurt is.
Of deze de specifieke kennis en ervaring heeft in het rechtsgebied waarin de zaak speelt? Nee. De dame had geen enkele kaas gegeten van internationaal strafrecht of de reden van vervolging die in internationaal privaatrecht lag.
Ook sprak ze alleen maar Tsjechisch (en Russisch). Het eerste beheers ik redelijk, maar niet voldoende in mijn ogen om me comfortabel bij te voelen in een rechtszaak. Dus ook niet in gesprek met advocate over de details ter voorbereiding. Russisch beheers ik totaal niet. Da, njet, vodka dat is ongeveer mij woordenschat in het Russisch.
Het spreekt voor zich dat bovenstaande toch op zijn minst lichtelijk conflicteert met wat in het EVRM en EU-verdragen beschreven staat over toegang tot advocaat, recht op verdediging etc.

De tekst van het van het EVRM is vrij beperkt hierover, uit art. 6 EVRM :
Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
(c) zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;

Er is echter ook nog een publicatie van het EVRM, welke specifiek ingaat op art. 6, het artikel op recht over eerlijk proces, waarin uitgebreid aan bod komt wat hier onder wordt verstaan en met voorbeelden ( “case-law”).
Behoorlijke rechtspleging stelt dus wat eisen aan de advocaat en toegang tot advocaat.
Voor de liefhebber : https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf

In de EU geldt o.a. 2013/48/EU ( betreffende het recht op toegang tot een advocaat etc.)
En de tektst daar is veel duidelijker dan in het EVRM :
Artikel 3 Recht op toegang tot een advocaat in een strafprocedure
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de verdachten of beklaag­den recht hebben op toegang tot een advocaat, op een zodanig moment en op zodanige wijze dat de betrokken personen hun rechten van verdediging in de praktijk daadwerkelijk kunnen uitoefenen.

Hun rechten van verdediging in de praktijk daadwerkelijk kunnen uitoefenen.
Een advocaat toekennen waarmee je moeilijk kunt communiceren, die geen kennis van zaken heeft…..belemmert het recht van verdediging in de praktijk behoorlijk.

De rechter.
De rechter in beroep bleek dezelfde te zijn als mij al had veroordeeld.
Ik neem aan dat ik niet verder hoef uit te leggen dat een rechter neutraal en onbevooroordeeld dient te zijn, en dat een rechter die je al eens veroordeeld heeft in de voorgaande ronde niet echt meer aan deze voorwaarden voldoet ?

Afbeeldingsresultaat voor soud prerov lysek
Mgr. Martin Lysek – de “neutrale en onbevooroordeelde” rechter

De verhoren (hoe kom ik er?).
De zaak diende in Prerov, iets van 1200km fietsen. Fietsen? Ja zeker! Ik zat immers in de bijstand en had dus niet de middelen om even met auto 2400km kosten te maken, 2x hotel overnachting etc.
In civiele zaken heeft de EU hiervoor een hele heldere regel : reiskosten dienen vergoed te worden. 8/2003/EU. (als je als verzoeker naar een ander land moet om je recht te halen en zelf niet de middelen hebt)
Dan zou je strafrechtelijk toch minimaal hetzelfde verwachten, je wordt beschuldigd, je moet je verweren, je hebt niet de middelen, dus hoe kun je dan van je recht om je verdedigen gebruik maken?
Nou, zo dus 343/2016/EU :
Artikel 8 Recht op aanwezigheid bij proces
1.   De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten en beklaagden het recht hebben om aanwezig te zijn bij hun terechtzitting.
2.   De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat een proces, dat kan leiden tot een beslissing over schuld of onschuld van een verdachte of beklaagde, kan plaatsvinden in zijn afwezigheid, op voorwaarde dat:
a. de verdachte of beklaagde tijdig in kennis is gesteld van de terechtzitting en van de gevolgen van zijn afwezigheid; of
b. de verdachte of beklaagde, die van het proces in kennis is gesteld, wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde advocaat die ofwel door de verdachte of de beklaagde dan wel door de staat werd aangesteld.


Optie b. reduceert daarmee de verplichting tot betalen van reiskosten tot nul.
Dit is m.i. strijdig met het EVRM art. 6.
In gedrang komt hier “equality of arms” , ofwel gelijkheid van partijen. Hoe kan een advocaat (even afgezien van het feit dat de mijne geen kennis van specifieke wetgeving heeft) al mijn kennis hebben in detail over de zaak, daar waar de rechter wel de benadeelde partij uitgebreid kan verhoren en potentieel foute en zeker gekleurde informatie krijgt waar de advocaat niet adequaat op kan reageren en ik bij afwezigheid dus ook niet?
Hier klopt EU-regelgeving niet ! Is strijdig met EVRM.
( NB : EU is niet aangesloten bij het EVRM, alle lidstaten wel, dus zal ook de in EU lidstaten van toepassing zijnde EU-regelgeving moeten voldoen aan de vereisten van het EVRM ; bovendien wil de EU zich als soort van “superstaat” aansluiten bij het EVRM, dus geldt dit des te meer)
Meer over “equility of arms” en art.6 EVRM in het algemeen zie ook de eerdere link naar case-law.

Tot zo ver even de inleiding, binnenkort het vervolg op deze zaak in beroep, maar dan over de inhoud, en vergeet ook niet dat de rechter mogelijk niet eens bevoegd was. https://eelze.nl/2019/07/27/post-u-bent-veroordeeld-tot-9-maanden/